รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 ส.ค. 2562
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ส.ค. 2562
43 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 ส.ค. 2562
44 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ก.ค. 2562
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 มิ.ย. 2562
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 มิ.ย. 2562
47 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มิ.ย. 2562
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561- เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 มิ.ย. 2562
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 พ.ค. 2562
50 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 7 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13