รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 ต.ค. 2563
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)หลังลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2563
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่15 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 ต.ค. 2563
44 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ก.ย. 2563
45 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการแสดงตน หรือยืนยันสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 ก.ย. 2563
46 ประกาศศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านบางผิ้งปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ก.ย. 2563
47 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบตปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 ส.ค. 2563
48 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ส.ค. 2563
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 ส.ค. 2563
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดิอน สิงหาคม 2563 ครั้งที่13 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18