รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาสบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต. (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 ม.ค. 2561
102 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ธ.ค. 2560
103 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ปน.ตก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ธ.ค. 2560
104 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 พ.ย. 2560
105 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 พ.ย. 2560
106 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 พ.ย. 2560
107 ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 พ.ย. 2560
108 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564และประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดินรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
06 พ.ย. 2560
109 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ย. 2560
110 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ ศพด.บ้านบางผึ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13