รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 ส.ค. 2563
52 ประกาศโครงสร้างอบต ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 ก.ค. 2563
53 ประกาศประชาสัมพันธ์เผลการดำเนินการช่วยเหลือประขาขนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 ก.ค. 2563
54 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเ้ดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ก.ค. 2563
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2563 (รายใหม่เดือน มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 ก.ค. 2563
56 ประกาศเรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 ก.ค. 2563
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 มิ.ย. 2563
58 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
22 มิ.ย. 2563
59 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
22 มิ.ย. 2563
60 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18