รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
222
08 ก.พ. 2562
112 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มัีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 ก.พ. 2562
113 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย อุทกภัย และดินถล่ม (ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ก.พ. 2562
114 ประกาศบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
31 ม.ค. 2562
115 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
225
28 ม.ค. 2562
116 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน "พายุปาบึก" ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 ม.ค. 2562
117 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 ม.ค. 2562
118 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 ม.ค. 2562
119 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 ม.ค. 2562
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18