รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 พ.ค. 2565
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อด้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 ธ.ค. 2564
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมุลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 ต.ค. 2564
4 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะ ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
04 ต.ค. 2564
5 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
04 ต.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ส.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่กฏกระทรวงเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
13 พ.ค. 2564
8 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
05 พ.ค. 2564
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
03 พ.ค. 2564
10 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18