รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 1 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
31 ต.ค. 2562
82 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
24 ต.ค. 2562
83 ประกาศรายงานงบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
24 ต.ค. 2562
84 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
22 ต.ค. 2562
85 ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
22 ต.ค. 2562
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
02 ต.ค. 2562
87 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
01 ต.ค. 2562
88 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 ก.ย. 2562
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
30 ก.ย. 2562
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พ.ย. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18