รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 เม.ย. 2564
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 เม.ย. 2564
13 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางผึ้ง ปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 มี.ค. 2564
14 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการสำรวจสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 มี.ค. 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 20 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 มี.ค. 2564
16 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ซับช้อน และการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
10 ก.พ. 2564
17 ประกาศมาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
197
10 ก.พ. 2564
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่19 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 ก.พ. 2564
19 ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 ก.พ. 2564
20 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18