รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ก.พ. 2561
152 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ก.พ. 2561
153 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 ก.พ. 2561
154 ประกาสบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต. (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
31 ม.ค. 2561
155 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
209
27 ธ.ค. 2560
156 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ปน.ตก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ธ.ค. 2560
157 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 พ.ย. 2560
158 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
188
22 พ.ย. 2560
159 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 พ.ย. 2560
160 ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18