รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 ก.พ. 2564
22 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ก.พ. 2564
23 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกประจำปีงบประมาณ พศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ก.พ. 2564
24 ประกาศมาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 ก.พ. 2564
25 ปรกาศมตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ก.พ. 2564
26 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ก.พ. 2564
27 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
22 ม.ค. 2564
28 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
06 ม.ค. 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
06 ม.ค. 2564
30 ประกาศการปิดเรียนของศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18