รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ม.ค. 2562
62 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน "พายุปาบึก" ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 ม.ค. 2562
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ม.ค. 2562
64 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ม.ค. 2562
65 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ม.ค. 2562
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2562
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ปน.ตก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ธ.ค. 2561
68 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการปลอดโฟมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ธ.ค. 2561
69 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ธ.ค. 2561
70 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13