รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 มิ.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
212
08 มิ.ย. 2563
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
05 มิ.ย. 2563
64 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
27 พ.ค. 2563
65 ประกาศ อบต.ปน..ตก. เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
23 เม.ย. 2563
66 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม (ของกองช่าง) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 เม.ย. 2563
67 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ของกองคลัง) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
07 เม.ย. 2563
68 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
12 มี.ค. 2563
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มัีนาคม 2563 ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
03 มี.ค. 2563
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตรั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18