รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 ต.ค. 2561
132 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
03 ต.ค. 2561
133 ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 ต.ค. 2561
134 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
212
28 ก.ย. 2561
135 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
238
28 ก.ย. 2561
136 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
27 ก.ย. 2561
137 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 ก.ย. 2561
138 ประกาศการประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
21 ส.ค. 2561
139 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. บทที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
21 ส.ค. 2561
140 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. บทที่ 3-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18