รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 ก.ย. 2562
92 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
17 ก.ย. 2562
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 ก.ย. 2562
94 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ส.ค. 2562
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
29 ส.ค. 2562
96 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
08 ส.ค. 2562
97 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ก.ค. 2562
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 มิ.ย. 2562
99 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
14 มิ.ย. 2562
100 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18