รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่กฏกระทรวงเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่กฏกระทรวงเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ดังต่อไปนี้

1.กฏกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม  137 ตอนที่ 96 ก วันที่ 18  พฤศจิกายน  2563 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564ป ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก วันที่  4  มีนาคม 2564  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  2564 เป็นต้นไป

3.กฏกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทอนของแผ่นดินไหว พ.ศ. แ2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม  138 ตอนที่ 16 ก วันที่ 4  มีนาคม 2564  มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน