รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ย. 2562
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 1 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ต.ค. 2562
3 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายงานงบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ต.ค. 2562
5 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ต.ค. 2562
6 ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ต.ค. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ต.ค. 2562
8 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2562
9 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11