รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 เม.ย. 2564
2 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางผึ้ง ปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 มี.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการสำรวจสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มี.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 20 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 มี.ค. 2564
5 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ซับช้อน และการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ก.พ. 2564
6 ประกาศมาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ก.พ. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่19 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ก.พ. 2564
8 ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.พ. 2564
9 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.พ. 2564
10 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17