รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ปน..ตก. เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 เม.ย. 2563
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม (ของกองช่าง) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ของกองคลัง) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 เม.ย. 2563
4 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
12 มี.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มัีนาคม 2563 ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 มี.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตรั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.พ. 2563
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังการลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ม.ค. 2563
8 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ปน.ตก. ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ม.ค. 2563
9 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 ม.ค. 2563
10 ประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12