ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ (วันที่ 11 มกราคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ม.ค. 2565
3 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้ายประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (13 มกราคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ม.ค. 2565
5 ประกาศเรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ม.ค. 2565
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ธ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 พ.ย. 2564
9 เชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 พ.ย. 2564
10 แจ้งการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ (แขวนบานระบา่ยน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49