ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
04 พ.ค. 2552
282 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
04 พ.ค. 2552
283 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
277
20 เม.ย. 2552
284 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 มี.ค. 2552
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
260
23 มี.ค. 2552
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 มี.ค. 2552
287 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อแบบไม่มีเงื่อนไขตลอดหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร
244
13 มี.ค. 2552
288 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
13 มี.ค. 2552
289 ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
254
09 มี.ค. 2552
290 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
311
05 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41