ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
25 ธ.ค. 2558
62 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ธ.ค. 2558
63 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ต.ค. 2558
64 ประกาศมอบหมายงานให้รองนายก อบต.ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ต.ค. 2558
65 ประกาศมอบหมายงานให้รองนายก อบต. ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 ต.ค. 2558
66 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ต.ค. 2558
67 ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ก.ย. 2558
68 ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ก.ย. 2558
69 ประกาศ อบต.เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ก.ย. 2558
70 ประกาศ อบต.เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41