ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
08 มิ.ย. 2552
272 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
08 มิ.ย. 2552
273 ประกาศเรื่องรับสมัครแรงงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
08 มิ.ย. 2552
274 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
280
04 มิ.ย. 2552
275 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
02 มิ.ย. 2552
276 ประกาศ เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. 1 ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
29 พ.ค. 2552
277 ข่างประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
04 พ.ค. 2552
278 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
04 พ.ค. 2552
279 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
04 พ.ค. 2552
280 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
04 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41