เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ย. 2562
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาศ A3 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ย. 2562
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ย. 2562
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างถึง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ย. 2562
5 ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ย. 2562
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ต.ค. 2562
7 ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเข้าเล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างถึง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Pc กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0035 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างถึง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเให้กับผู้ประสบภัยรายนายบัญฑิต นวลจันทร์คง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34