เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิงป ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยฯ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ก.พ. 2562
62 ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบ 2562 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ อปท.สำหรับรถที่ใช้น้ำม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ม.ค. 2562
63 ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (พายุปาบึก) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 ม.ค. 2562
64 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (พายุ"ปาบึก") ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ม.ค. 2562
65 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (พายุ"ปาบึก") ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ม.ค. 2562
66 ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (พร้อมติดตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 พ.ย. 2561
67 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 ต.ค. 2561
68 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ศพด.บ้านบางผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 ต.ค. 2561
69 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ต.ค. 2561
70 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเสม็ดเอน 1 หมู่ที่ 2 (ตอน3) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38